Váš dodavatel
průmyslové elektroniky

Základní ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují vztahy při dodávkách zboží a služeb firmou SCS servis  spol. s r.o. (dále jen zhotovitel) odběratelům (dále jen objednatel) a jsou závazné pro veškerý obchodní styk.

Tyto obchodní podmínky obsahují:

  • Dodací podmínky
  • Platební podmínky
  • Záruční podmínky
  • Reklamační podmínky
  • Servisní podmínky

Objednávky od objednatele jsou přijímány výhradně v písemné formě.

Pokud objednatel neodebere zboží do tří měsíců po požadovaném a potvrzeném termínu dodání je cena negarantována.

Cena předmětu plnění

Ústní a telefonické informace o cenách předmětu plnění jsou pouze informační. Dodavatel má právo na jednostranné změny cen. Platná je pouze písemná cenová nabídka.

Pro upřesnění ceny a specifIkace předmětu plnění má objednatel právo si vyžádat cenovou nabídku. Nabídka je závazná a její platnost, pokud není uvedeno jinak, činí 3 měsíce.

Dodací podmínky

Termín dodáni je uveden v písemné cenové nabídce zhotovitele .

Zhotovitel má ve výjimečných případech právo na změnu potvrzeného termínu dodáni. Změna termínu dodání není považována za porušení obchodního vztahu, pokud není písemně uvedeno jinak.

Místo plnění je specifikováno v objednávce objednatele. Dodané zboží je až do úplného zaplaceni kupní ceny výhradním majetkem dodavatele.

Platební podmínky

Ceny předmětu plnění se rozumí EXW tj. v sídle zhotovitele. Náklady spojené s přepravou zboží, montáží u zákazníka hradí objednatel.

Při prvních dodávce  platba předem převodem na účet. Dále dohodou.

Platba po dodávce či servisu je podmíněna uzamčením sytému, s vyžadovaným PIN kódem . Ten je předán ústně či sms na kontakt zodpovědného pracovníka.

Úhradou faktury se rozumí den, kdy byla celá částka připsána na účet dodavatele.

Záruční podmínky

Každý jeden kus výrobku je pečlivě testován.

Zhotovitel poskytuje na zboží záruku v délce trvání:

  • 24 měsíců na elektroniku, na nový výrobek dodaný s autorizovanou montáží.
  • 12 měsíců na náhradní díly.
  • 6 měsíců na baterie,akumulátory.
  • Na dodané zboží od ostatních výrobců se vztahují záruční doby a podmínky těchto výrobců.

Záruční doba počíná běžet dnem převzetí nebo předáni prvnímu přepravci.

Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady nebo vady vzniklé při výrobě, montáži nebo při instalaci zboží pracovníky zhotovitele.

Záruka se nevztahuje na vady způsobené ohněm, vodou, statickou elektřinou, atmosférickým výbojem, mechanickým poškozením, svářením na konstrukci, kolísáním napájecího napětí mimo povolenou mez (především přepětím). Záruka se dále nevztahuje na vady způsobené neodbornou instalací použitím výrobku v rozporu s technickou dokumentací, neodbornou opravou nebo jiným neodborným zásahem. Servis smí provádět pouze výrobcem autorizovaná osoba, vyškolená výrobcem . Záruka se nevztahuje na vady způsobené provozem v podmínkách neodpovídajících technické dokumentaci dodavatele. Prokazatelný cizí zásah znamená automatické ukončení záruky, stejně tak poškození pečetních plomb . Vše podléhá fotodokumentaci.

Odstranění vady provede dodavatel buď formou opravy v servisním středisku nebo výměnou za bezvadný výrobek.

Reklamační podmínky

Objednatel má právo požadovat a dodavatel má povinnost provést v záruční době bezplatné odstranění vady, pokud jsou splněny podmínky pro uznání záruky. V ČR v rámci záruky pro zboží v hodnotě nad 100.000,- Kč (vč. DPH) je doprava servisu a ubytování bezplatná.

Objednávka opravy musí být písemná a musí obsahovat popis závady.

Záruka bude uznána pouze pokud objednatel předloží záruční (dodací) list potvrzující záruku. Pokud záruční list nebude předložen záleží na dodavateli, zda na základě svých vnitřních záznamů záruku uzná, či nikoliv.

Pokud se během záruční opravy zjistí, že reklamace je neoprávněná, budou objednateli účtovány veškeré náklady spojené s opravou.

Standardní servis je prováděn výhradně v servisním středisku dodavatele.

Dodavatel poskytuje také servis v místě instalace u objednatele, je poskytován v pracovní dny. Objednatel potom hradí cestovní náklady v případě oprávněné reklamace (ČR). Servis v zahraničí je navýšen o náklady na diety, dopravu, ubytování atd. dle platného sazebníku náhrad, a to i v době záruky. Trasa je účtována od hranic ČR.

Sazebník prací, náhrad, dopravy.

Na vyžádání, .

Napište nám

Děkujeme za Váš dotaz. Brzy se ozveme!